Menu / szukaj

Opieka nad dzieckiem w Holandii

Pracujący rodzice mogą w Holandii dostać zwrot części kosztów poniesionych na opiekę nad dzieckiem. Pod pojęciem opieki nad dzieckiem, rozumie się wszystkie formy opieki nad dziećmi, jak: świetlice pozaszkolne, przedszkola i żłobki czy opiekunów do dzieci, pod warunkiem że są one zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Ośrodków Opieki nad Dziećmi i Przedszkoli (LRK).

Warunki

Aby otrzymać dodatek, musisz spełniać następujące warunki: posiadasz jedno lub więcej dzieci i z tego tytułu otrzymujesz na nie dodatek, Twoje dzieci muszą być zameldowane pod Twoim adresem, Twoje dzieci nie uczą się jeszcze w szkole średniej, Ty lub twój partner posiadający prawo do dodatku, ponosicie koszty związane z opieką nad dziećmi, pracujesz, studiujesz lub bierzesz udział w kursie integracyjnym, pochodzisz z kraju należącego do UE lub posiadasz ważne pozwolenie na pobyt.

Dodatek łączy się z liczbą przepracowanych godzin tego rodzica, który pracuje mniej. W przypadku korzystania z ośrodka opieki dziennej, masz prawo do dodatku w wysokości 140% godzin pracy (ale nie na dzieci uczęszczające do szkoły). W przypadku dzieci w wieku szkolnym, masz prawo do dodatku w wysokości 70% godzin pracy. Przy dzieciach uczęszczających do szkoły dodatek jest niższy, ponieważ spędzają one mniej czasu w ośrodkach opieki. Przy ustalaniu stawek procentowych bierze się pod uwagę czas dojazdu i przerwy.

Jeśli Ty lub Twój partner nie pracujecie, nie będziecie brani pod uwagę w kontekście otrzymania dodatku. Rodzice, których dochód wspólny wynosi 118 189 euro lub więcej, nie mają prawa do dodatku z tytułu opieki nad dziećmi, dla pierwszego dziecka (za pierwsze dziecko uznaje się dziecko, na którego opiekę przeznacza się najwięcej godzin).

Kinderdagverblijf

Rodzice dzieci w wieku od 6 tygodni do 4 lat, mogą skorzystać z ośrodków opieki nad dziećmi, odpowiadających polskim żłobkom i przedszkolom. Można w nich pozostawić dzieci w stałych grupach przez jedną lub kilka części dnia. Dzieci są pod opieką i nadzorem dyplomowanych pracowników dydaktycznych. Większość dziennych ośrodków opieki nad dziećmi otwartych jest w dni robocze pomiędzy godziną 07:30 a 18:00. Niektóre ośrodki oferują opiekę 24-godzinną.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Opieka pozaszkolna (świetlica, BSO) przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. BSO oferują opiekę nad dziećmi w czasie przed i po szkole, ale także w dni wolne od szkoły i podczas wakacji. Szkoły podstawowe w Holandii mają obowiązek zorganizowania przed- i pozaszkolnej opieki nad dziećmi, w godzinach między 07:30 a 18:00, jeżeli poproszą o nią rodzice. Jako rodzic, to Ty odpowiadasz za zapewnienie opieki dla swoich dzieci. Ty ponosisz koszty, ale spełniając określone warunki, możesz ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na opiekę nad dzieckiem. W przypadku, gdy w świetlicy nie ma miejsca, szkoła musi szukać alternatywnych sposobów.

Peuterspeelzaal

Rodzice dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat, mogą podjąć decyzję o zapisaniu dzieci do peuterspeelzaal (instytucja, która mogłaby odpowiadać polskiemu przedszkolu w grupie starszaków lub zerówce). Dzieci są tu przygotowywane do szkoły podstawowej. Ośrodki te podlegają pod edukację przedszkolną, nie są jednak oficjalnie uznawane za formę opieki nad dziećmi (mają raczej formę edukacyjną). Jeśli więc zdecydujesz się zaprowadzić swoje dziecko do peuterspeelzaal, nie będziesz mógł wystąpić z wnioskiem o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem.

Ten post dostępny jest również w Holenderski (Nederlands)