Menu / szukaj

Poziomy biegłości językowej

60% holenderskiego społeczeństwa nie przekracza poziomu biegłości językowej B1. Duża część komunikacji odbywa się jednak na poziomie B2 lub C1. Poziom końcowy kursu integracyjnego to mniej więcej B1. Jakie są poziomy biegłości językowej i co oznacza opanowanie języka niderlandzkiego na danym poziomie?

Holenderski rząd od kilku lat stara się pisać całą komunikację na poziomie B1. Poziom biegłości językowej B1 jest jednym z punktów w skali stworzonej przez Radę Europy. Rada Europy stworzyła tę skalę (Common European Framework – CEFR), by określać poziom zaawansowania językowego ludzi i tekstów. Poziom A1 jest poziomem najniższym, a C2 – najwyższym.

Za pomocą tej skali można zmierzyć nie tylko poziom biegłości językowej człowieka, ale również poziom zaawansowania językowego tekstów. Każdy tekst ma swój poziom językowy. Praktyczne znaczenie poziomów językowych jest następujące: wyobraź sobie, że ktoś ma niski poziom biegłości językowej. Dajesz mu tekst na wysokim poziomie językowym. Różnica może być tak duża, że taka osoba może nie zrozumieć tekstu.

Poziom B1 nazywamy prostym niderlandzkim, ponieważ prawie każdy w Holandii rozumie teksty na tym poziomie. Również osoby z lepszą znajomością języka i wysokim poziomem wykształcenia chętniej czytają teksty na poziomie B1. Takie teksty czyta się szybko i łatwo. Większość tekstów urzędowych i biznesowych ma poziom zaawansowania językowego C1. Z drugiej strony jednak, ponad połowa dorosłego społeczeństwa nie rozumie takich tekstów. Firmy coraz częściej używają poziomu B1, a czasami jest to nawet nakazane przez rząd.

Jakie są poziomy biegłości językowej?

W europejskiej skali istnieją następujące poziomy:

  • Poziom A1: bardzo prosty, jest to użycie podstawowych zwrotów. Jeśli znasz język na tym poziomie, to rozumiesz codzienne zwroty i podstawowe zdania dotyczące konkretnych potrzeb oraz umiesz ich używać. Umiesz się przedstawić, zadawać pytania z życia prywatnego (np. pytania o miejsce zamieszkania, znane ci osoby i rzeczy, przedmioty, które posiadasz) i na nie odpowiadać. Potrafisz prowadzić prostą rozmowę, o ile twój rozmówca mówi powoli, wyraźnie i jest gotów ci pomóc.
  • Poziom A2: prosta komunikacja (pierwsza klasa szkoły ponadpodstawowej). Rozumiesz zdania i często występujące wyrażenia, jeśli dotyczą bezpośrednio informacji o tobie, twojej rodzinie, zakupach, miejscowej geografii lub twojej pracy. Potrafisz opowiedzieć coś o swoim pochodzeniu, bezpośrednim otoczeniu i o tym, czego potrzebujesz i co uważasz za potrzebne.
  • Poziom B1: to poziom standardowej, prostej komunikacji. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie tworzy niezbyt długie zdania; w holenderskim systemie oświaty jest to poziom porównywalny z poziomem havo/vwo, środkowej i ostatniej klasy szkoły średniej, vmbo, poziomem 3 mbo. Potrafisz wychwycić najważniejsze punkty ze standardowych tekstów dotyczących spraw często występujących w twojej pracy, szkole i w czasie wolnym. Umiesz poradzić sobie w większości sytuacji podczas podróży w miejsca, w których używa się danego języka. Sam potrafisz napisać prosty tekst dotyczący znanych i lubianych przez ciebie rzeczy. Umiesz opisać swoje doświadczenia i wydarzenia, sny, oczekiwania i ambicje, motywacje, oraz podać powody i wyjaśnienia swoich przekonań i planów.
  • Poziom B2: normalna komunikacja na poziomie havo/vwo, ostatniej klasy szkoły średniej i poziomie 4 mbo. Rozumiesz główne wątki skomplikowanych tekstów na konkretne, jak i abstrakcyjne tematy, łącznie z dyskusjami technicznymi, jeśli dotyczą one twojej dziedziny. Bez trudu nawiązujesz spontaniczną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka. Potrafisz pisać przejrzyste, szczegółowe teksty na wiele tematów; potrafisz wyrazić swoje stanowisko na temat aktualnych kwestii oraz omówić wady i zalety różnych rozwiązań.
  • Poziom C1: trudna lub specjalistyczna komunikacja na poziomie hbo/vwo. Jest to poziom zaawansowany. Rozumiesz szeroki zakres wymagających, długich tekstów, rozpoznajesz domyślne, ukryte znaczenia. Wypowiadasz się bez większego wysiłku i nie zastanawiasz się nad wyrażeniami, których należy użyć. Używasz języka swobodnie i efektywnie w celach społecznych, akademickich i zawodowych. Piszesz jasne, dobrze skonstruowane i szczegółowe teksty na złożone tematy, w których używasz złożonych struktur, łączników i wyrazów złożonych.
  • Poziom C2: bardzo zaawansowana komunikacja na poziomie hbo/vwo. Rozumiesz praktycznie wszystko, co słyszysz lub czytasz. Potrafisz podsumować i uargumentować informacje pochodzące z różnych źródeł mówionych i pisanych oraz zrekonstruować i zaprezentować zawarte w nich wątki. Wyrażasz się spontanicznie, płynnie i precyzyjnie różnicując odcienie znaczeniowe również w złożonych sytuacjach. To poziom językowy wysoko wykształconego prawie-native speakera. (W skali europejskich poziomów biegłości językowej ten poziom nie jest szerzej opracowany).

Chcesz wiedzieć, na jakim poziomie znasz język niderlandzki? Zajrzyj na www.nederlandsetaaltest.nl i przetestuj się (za darmo)! Gdy tylko rozwiążesz wszystkie zadania w teście, zobaczysz na ile pytań odpowiedziałeś poprawnie.

Jeśli chcesz zdać egzamin państwowy

Egzamin państwowy Niderlandzki jako drugi język (nid. Nederlands als tweede Taal, NT2) to egzamin dla osób, dla których niderlandzki nie jest językiem ojczystym i nauczyły się go w późniejszym wieku. Zdanie egzaminu państwowego NT2 jest dowodem na to, że zna się niderlandzki na poziomie wystarczającym do pracy lub nauki.

Program I i Program II

  • Program I (poziom mbo)

Program I sprawdza, czy dana osoba posiada wystarczającą znajomość języka niderlandzkiego, by znaleźć pracę na poziomie mbo albo do nauki w szkole zawodowej na tym poziomie. Poziom Programu I odpowiada znajomości języka na poziomie B1, uznanego przez Europejską Radę Poziomu Biegłości Językowej (ang. CEFR).

  • Program II (poziom hbo lub uniwersytecki)

Program II sprawdza to samo, jednak na poziomie hbo lub uniwersyteckim. Poziom Programu II odpowiada znajomości języka na poziomie B2 uznanego przez CEFR.