Menu / szukaj

Przedszkola i szkoła podstawowa

Czasami chciałbyś pewnie, by twój umysł był tak otwarty na świat, jak umysł małych dzieci (od 1,5 roku do około 4 roku życia) i przedszkolaków (od 3 do około 6 roku życia). Patrzą one na świat zupełnie innymi oczyma i żyją we własnej rzeczywistości. Koty odczuwają ból przy utracie włosów, pająki mogą cię zjeść, jeśli nie jesteś ostrożny, a jeśli nie potrafisz zamknąć puszki, wpadasz w panikę. Oczywiście jest to bardzo logiczne, ponieważ dzieci nie wiedzą jeszcze wszystkiego, a tę niewiedzę wypełniają tym, co same wymyślą. Księżyc to po prostu dziura w niebie, a banany muszą zostać obrane przez nauczycielkę, bo mama za mocno je zapakowała. Czyż nie?

Właśnie w tym okresie otwartości i odkrywania dzieci w Holandii zaczynają chodzić do szkoły. Do czwartego roku życia rodzice sami mogą zdecydować, czy chcą by ich dziecko chodziło do przedszkola/szkoły, jednak od 5 do 18-tego roku życia dziecko podlega pod „obowiązek szkolny” (nid. leerplicht). Dzieci muszą chodzić do szkoły do czasu uzyskania dyplomu. Do 16-tego roku życia dziecka nazywamy to obowiązkiem szkolnym, od 16 do 18 – „obowiązkiem kwalifikacyjnym” (nid. kwalificatieplicht).

Szkoła podstawowa

Od 4-tego roku życia możesz zapisać swoje dziecko jako ucznia w szkole podstawowej. Wtedy nie płacisz czesnego za szkolnictwo podstawowe. Szkoły mogą prosić o wkład rodziców w dodatkowe aktywności. Rozumie się przez to dodatkowe wydarzenia oferowane poza standardowym programem nauczania, takie jak: sinterklaasfeest (mikołajki), obchodzenie Bożego Narodzenia, wycieczki szkolne czy lekcje pływania. Za te dodatkowe zajęcia szkoła może prosić rodziców o wkład finansowy, nazywany „składką na komitet rodzicielski” (nid. ouderbijdrage), który zawsze jest dobrowolny.

Koszty opieki pozaszkolnej i zwrot

Opieka pozaszkolna (nid. buitenschoolse opvang, BSO) to opieka przed i po szkole, w dni wolne i podczas wakacji. Szkoły nie organizują same tej opieki, współpracują na tym polu z organizacjąopieki nad dziećmi. Koszty BSO musisz pokryć zawsze z własnej kieszeni, ale w Holandii możesz ubiegać się o dodatek do opieki nad dziećmi. Należy to zrobić w urzędzie skarbowym (nid. Belastingdienst), w taki sam sposób, w jaki można się ubiegać o dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego, o którym również piszemy w tym numerze poPolsku.Możesz otrzymać zwrot części kosztów opieki pozaszkolnej.

Jak wybrać dobrą szkołę podstawową?

To trudne, ponieważ wybór jest szeroki i jest wiele różnic między poszczególnymi szkołami. Istnieje szkolnictwo powszechne i niepubliczne, a dla dzieci, które potrzebują dodatkowego wsparcia, istnieją szkoły specjalne.

Powszechna szkoła podstawowa jest dostępna dla każdego dziecka, nie kieruje się zasadami religijnymi czy związanymi z danymi poglądami. Jeśli w danej szkole powszechnej nie ma dla ucznia miejsca, gmina musi zapewnić mu miejsce w innej szkole powszechnej. W pobliżu nie ma szkoły powszechnej? Uczeń musi zostać przyjęty do szkoły niepublicznej.

Szkolnictwo niepubliczne (nid. bijzonder onderwijs) oznacza, że dziecko nauczane jest z pewnej określonej perspektywy religijnej lub światopoglądowej. Istnieją na przykład szkoły rzymsko-katolickie, protestancko-chrześcijańskie, islamistyczne czy hinduistyczne. Szkoły niepubliczne mogą odmówić zatrudnienia nauczycieli i przyjęcia uczniów, którzy mają inne przekonania niż dana szkoła (w przeciwieństwie do szkół powszechnych).

By jeszcze trochę to skomplikować, mamy w Holandii również ogólne szkoły prywatne (nid. Algemeen bijzondere scholen). Szkoły te udzielają lekcji na podstawie swojej wizji szkolnictwa lub wychowania. Takie szkoły nie opierają się na przekonaniach religijnych czy światopoglądowych. Przykładami są szkoły Montessori, szkoły Dalton, szkoły Jenaplan i wolne szkoły (www.rijksoverheid.nl).

Co takiego robią przedszkolaki w szkole?

Istnieje kilka przedmiotów obowiązkowych opisanych w głównych celach oświatowych stworzonych przez rząd. Przedmiotów tych naucza się zatem wszystkie dzieci. Szkoły same określają, jak wykładane będą te przedmioty i jaka będzie podstawa programowa. Przedmioty obowiązkowe w szkole podstawowej to: niderlandzki i angielski, rachunki i matematyka, orientacja na siebie i na świat (geografia, historia, biologia, edukacja obywatelska, lekcje ruchu drogowego i wiedza o społeczeństwie), orientacja artystyczna (muzyka, rysunek i rękodzieło) oraz wychowanie fizyczne. W szkołach we Fryzji obowiązkowym przedmiotem jest również język fryzyjski. Przedmioty nieobowiązkowe to na przykład religia, francuski czy niemiecki. Rodzice mają wpływ na wybór przedmiotów nieobowiązkowych przez rozmowy na ten temat z radą szkoły.

Oprócz tych przedmiotów, szkoły oferują również zajęcia dodatkowe, takie jak: lekcje pływania, zwiedzanie, obozy szkolne, odwiedzanie bibliotek, wycieczki, które mogą należeć do programu zajęć; przeczytasz o tym w przewodniku szkolnym. Jeśli nie chcesz, by twoje dziecko brało udział w zajęciach dodatkowych, możesz poprosić zarząd szkoły podstawowej o zwolnienie. Jeśli je otrzymasz, twoje dziecko musi brać udział w zajęciach zastępczych. Takie dodatkowe zajęcia opłacane są zwykle z dobrowolnych składek rodzicielskich. Jeśli nie chcesz lub nie możesz ich płacić, twoje dziecko nie może zostać wykluczone z zajęć dodatkowych. Dodatkowe zajęcia nie są obowiązkowe? Nie zapłaciłeś za nie? Twoje dziecko nie weźmie w nich udziału. Szkoła musi jednak zatroszczyć się o opiekę nad dzieckiem w tym czasie.

Na koniec jeszcze kilka słów o nauce pływania, o której pisaliśmy już dużo w numerze 11. poPolsku. Nie wszystkie szkoły podstawowe oferują lekcje pływania, jednak jeśli są one obowiązkowe, to płaci za nie szkoła. Szkoła może w tym przypadku również poprosić o dobrowolną składkę.

Źródło: rijksoverheid.nl

Ten post dostępny jest również w Holenderski (Nederlands)